قیمت و ارزش هر کس به اندازه ی کاری است که به خوبی می تواند انجام دهد.