تاریخ خبر    کد : c8acbfc638

معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی: آقای جعفر مهران پور 
تحصیلات: فوق لیسانس 
متولد: 1350

تدوين‌ و اجراي‌ نظام‌ جذب‌ ،تأمين‌ و نگهداشت‌ بهينه‌ نيروي‌ انساني‌ نوين‌ سازمان‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ آن‌ در چارچوب‌ مقررات‌.
تدوين‌ و اجراي نظام‌ بهسازي‌ و نوسازي‌ نيروي‌ انساني‌ از طريق‌ برقراري‌ سيستمهاي‌ نوين‌ آموزش‌ توسعه‌اي‌ و نظارت‌ و ارزشيابي‌ از کميّت‌ و کيفيت‌ نيروي‌ انساني‌ به‌ مثابه‌ بزرگترين‌ سرمايه‌ سازمان‌ .
تکوين‌ پايگاه‌ اطلاعات‌ جامع‌ نيروي‌ انساني‌ سازمان‌ وطراحي‌ و اجراي‌ نظام‌ انتصابات‌ مبتني‌ بر شايسته‌ سالاري‌ از طريق‌ شناخت‌ نيروهاي‌ داراي‌ قابليت‌ و توانمندي‌ علمي‌ وتجربي‌ ،طراحي‌ مسير پيشرفت‌ شغلي‌ و...

ساختار و تشکيلات‌ متناسب‌ سازمان‌ منطبق‌ با شرائط‌ محيطي‌ حاکم‌ بر مجموعه‌ فعاليتهاي‌ سازمان‌ و الزامات‌ فراسازماني‌ مشارکت‌ فعال‌ و مؤثر در تهيه‌ و تنظيم‌ بودجه‌ جامع‌ و تلفيقي‌ سازمان‌ و انجام‌ امور مربوط‌ به‌ اجرا و نظارت‌ بر نحوه‌ عمل‌ بودجه‌ واحدهاي‌ مالي ،عمراني‌ و سرمايه‌ گذاري‌ در چارچوب‌ برنامه‌هاي‌ مصوب‌ .
تکوين‌ نظام‌ مالي‌ نوين‌ سازمان‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ امور مالي‌ بنحوي‌ که‌ متضمن‌ دقت‌ ،صحت‌ ،سرعت‌ ،شفافيت‌، جامعيت‌ و... باشد.
ساماندهي‌ نوين‌ امور مالي‌ سازمان‌ در حوزه‌ تسهيلات‌ اعطائي‌ ،سرمايه‌ گذاري‌، ساخت‌ و ساز، پيگيري‌ مطالبات‌ و... و ايجاد شفافيت‌ و بهنگام‌ سازي‌ حسابهاي‌ في‌مابين‌ سازمان‌ و شهرداريها و ساير شرکتها 
انجام‌ امور مربوط‌ به‌ پشتيباني‌ واحدهاي‌ اجرائي‌ و ساماندهي‌ مجدد سيستمهاي‌ تأمين‌ ،ثبت‌ و نگهداري‌ حسابها ،حفاظت‌ فيزيکي‌ و صيانت‌ از اموال‌ و دارائيهاي‌ سازمان‌. 
انجام‌ امور مربوط‌ به‌ استانداردسازي‌ در مجموع‌ جهات‌(از حيث‌ جا و مکان‌ ،تجهيزات‌ و لوازم‌ اداري‌ امکانات‌ ارتباطي‌ ،وسائط‌ نقليه‌ و...) و نظارت‌ بر نحوه‌ تسهيم‌ منابع‌ در اختيار ،منطبق‌ با استانداردهاي‌ تعيين‌ شده‌ نياز واحدها.