تاریخ خبر    کد : c8acd8a638

واحد حقوقی

 • اجراي دقيق آئين نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
 1. بررسي حقوقي قراردادهاي داخلي مرتبط با شهرداري هاي مناطق و اظهار نظر حقوقي در خصوص رعايت يا عدم رعايت ضوابط و موازين قانوني و گزارش به مقام مافوق .
 2. نظارت بر طرح دعاوي و دفاع از حقوق سازمان و پاسخگويي به کليه دعاوي و شکايات مطروحه عليه سازمان در مراجع قضايي و غيرقضايي .
 3. نظارت بر نحوه ابلاغ احکام و ابلاغيه هاي صادره از طرف شهرداري تبريز، مراجع قانوني و معرفي متخلفين و مستنکفين از مقررات به مراجع ذيربط.
 4. مشاوره در انعقاد قراردادهاي مختلف در سازمان و ارايه نظرات مشورتي با توجه به صرفه و صلاح سازمان .
 5. رسيدگي به معضلات حقوقي سازمان و مؤسسات وابسته به آن و اعلام نظر مشورتي در موارد ارجاعي .
 6. پاسخ به استعلامات مطروحه از سوي معاونتها ، مديريتهاي ستادي ، مناطق و سازمانهاي وابسته و رفع ابهام از قوانين موجود و ارايه مشاوره قانوني به آنها .
 7. نظارت بر حضور فعال و مجدانه کارشناسان حقوقي اداره در مراجع دادگستري و نحوه دفاع آنها و نيز اخذ و بررسي گزارشات جلسات دادرسي پس از آن .
 8. حضور در نشست هاي قضايي و ايجاد هماهنگي هاي لازم براي ايجاد وحدت رويه درمحاکم قضايي .
 9. نظارت بر گردآوري قوانين و مقررات مربوط به سازمان و ايجاد بانک اطلاعات به روز قوانين و مقررات و اطلاع رساني به واحدهاي ذيربط.
 10. بررسي و مشاوره در امور حقوقي مربوط به پرونده هاي خاص و علمي.
 11. رسيدگي به اختلاف نظرهاي حقوقي .